Privacy

Spannende Plafonds,
gevestigd aan Marsanahof 50
6215 TS  MAASTRICHT, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 
Contactgegevens:

SPANNENDE PLAFONDS
https://www.spannendeplafonds.nl
Marsanahof 50
6215 TS  MAASTRICHT
0641001684

 


Edwin Buijs is de Functionaris Gegevensbescherming van Spannende Plafonds Hij is te bereiken via info@spannendeplafonds.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken


Spannende Plafonds verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@spannendeplafonds.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 
Spannende Plafonds verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Het afhandelen van uw betaling

- Spannende Plafonds verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 
Spannende Plafonds neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Spannende Plafonds) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 
Spannende Plafonds bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 
(Categorie)

Persoonsgegevens                   > Bewaartermijn 10 jaar > Reden: Garantietermijn goederen

Personalia                                  > Bewaartermijn 10 jaar > Reden: Garantietermijn goederen                         

Adres                                          > Bewaartermijn 10 jaar > Reden: Garantietermijn goederen

Enzovoort                                   > Bewaartermijn 10 jaar > Reden: Garantietermijn goederen

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 
Spannende Plafonds verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 
Spannende Plafonds gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Spannende Plafonds en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@spannendeplafonds.nl.

 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 
Spannende Plafonds wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

SSL

Deze website is uigerust met een SSL certificaat. Een SSL-verbinding is een gecodeerde verbinding tussen de server en bezoeker. Een SSL-verbinding kunt u eenvoudig herkennen aan de url (https://domein.nl). Daarnaast geeft een goede browser ook aan dat de lijn beveiligd is door middel van een klein slotje voor de URL of een groene balk.